Algemene voorwaarden 2024 in de praktijk van Pedicure Praktijk Zoetermeer


Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Zoetermeer en op alle met voetverzorging van Pedicure Praktijk Zoetermeer aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Pedicure Praktijk Zoetermeer in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk met Voetcentrum Verweij is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Pedicure Praktijk Zoetermeer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Pedicure Praktijk Zoetermeer is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.


Artikel 2. Inspanningen

Pedicure Praktijk Zoetermeer zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Praktijk Zoetermeer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling

Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak. 


3.2 Annulering door cliënt

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetcentrum Verweij melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetcentrum Verweij het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met € 2,50 euro administratiekosten. Dit geldt ook voor voetbehandelingen die vanuit de basisverzekering worden vergoedt.

Voicemail of email wordt na 17.00u niet meer afgeluisterd of gelezen, dus om een afspraak te annuleren of verzettend kunt u bellen of mailen zoals bij 3.1 is beschreven


3.3 Annulering door Pedicure Praktijk Zoetermeer

Pedicure Praktijk Zoetermeer moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.


3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling

De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de praktijk.

Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Pedicure Praktijk Zoetermeer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk kan Voetcentrum Verweij de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.


3.5 Overmacht

Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pedicure Praktijk Zoetermeer of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Voetcentrum Verweij of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.


Artikel 4. Betaling

Pedicure Praktijk Zoetermeer vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en de website www.voetcentrum-verweij.nl Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Pedicure Praktijk Zoetermeer.

De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

Pedicure Praktijk Zoetermeer behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de praktijk en op de website www.pedicurepraktijkzoetermeer.nl . Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of per pin. Uitsluitend na overleg met Pedicure Praktijk Zoetermeer is betaling mogelijk op rekening binnen 10 dagen.


Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicure Praktijk Zoetermeer vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Praktijk Zoetermeer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Pedicure Praktijk Zoetermeer neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. Pedicure Praktijk Zoetermeer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetcentrum Verweij zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


Artikel 6. Geheimhouding

Pedicure Praktijk Zoetermeer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

Pedicure Praktijk Zoetermeer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Praktijk Zoetermeer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Pedicure Praktijk Zoetermeer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


Artikel 8. Garantie

Pedicure Praktijk Zoetermeer geeft alleen garantie op een behandeling indien de cliënt binnen 3 werkdagen contact op neemt met Pedicure Praktijk Zoetermeer. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Voetcentrum Verweij heeft gebruikt.


Artikel 9. Beschadiging & diefstal

Pedicure Praktijk Zoetermeer heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Praktijk Zoetermeer meldt diefstal altijd bij de politie.

Pedicure Praktijk Zoetermeer heeft veiligheidscamera's gemonteerd zowel binnen als buiten het pand. Indien de noodzaak zich hiervoor aandienst zullen beelden ter beschikking worden gesteld aap politie of Justitie.


Artikel 10. Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Pedicure Praktijk Zoetermeer in te dienen.

Pedicure Praktijk Zoetermeer dient klachten afdoende te onderzoeken. Pedicure Praktijk Zoetermeer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Pedicure Praktijk Zoetermeer verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.


Artikel 11. Geschillenregeling

Geschillen tussen cliënt en Pedicure Praktijk Zoetermeer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Pedicure Praktijk Zoetermeer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst schriftelijk bij Pedicure Praktijk Zoetermeer heeft ingediend.


Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Praktijk Zoetermeer het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.


Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Praktijk Zoetermeer en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Onder voorbehud van wijzigingen en eventuele typfouten.