Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pedicure Praktijk Zoetermeer

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Praktijk Zoetermeer en een cliënt waarop Pedicure Praktijk Zoetermeer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Praktijk Zoetermeer melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Praktijk Zoetermeer €20,00 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later komt, mag Pedicure Praktijk Zoetermeer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.
Pedicure Praktijk Zoetermeer moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk , en uiterlijk 24 uur voor de behandeling afmelden.
Mocht het om overmacht gaan dan, hoeven beide partijen zich hier niet aan te houden.

3. Betaling
Pedicure Praktijk Zoetermeer vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Pedicure Praktijk Zoetermeer vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventueel producten contant of via de pin te voldoen.

4. Spaarkaarten/Korting
Wanneer u voor een behandeling bent geweest bij Pedicure Praktijk Zoetermeer ontvangt u bij de eerste behandeling een spaarkaart. Bij ieder behandeling ontvangt u een stempel. Bij 10 stempels ontvangt u € 5,00 korting op de daarop volgende behandeling.

5. Persoonsgegevens en Privacy
Alle persoonlijke gegevens die Pedicure Praktijk Zoetermeer van u noteert worden opgeslagen en zeer vertrouwelijk behandelt. Pedicure Praktijk Zoetermeer zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Pedicure Praktijk Zoetermeer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

7. Aansprakelijkheid
Pedicure Praktijk Zoetermeer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Pedicure Praktijk Zoetermeer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Pedicure Praktijk Zoetermeer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Pedicure Praktijk Zoetermeer geeft de cliënt 1 week garantie op de verricht behandeling ( orthese , nagelbeugel, nagelreparatie, gel-lak.)
U ontvangt binnen deze tijd , kosteloos een nieuwe behandeling, een deel ervan of , een reparatie.
De garantie vervalt wanneer:

  • De cliënt andere producten dan door Pedicure Praktijk Zoetermeer geadviseerd heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruik.

9. Beschadiging en Diefstal
Pedicure Praktijk Zoetermeer heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Praktijk Zoetermeer meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Pedicure Praktijk Zoetermeer zal samen met de cliënt zijn best doen om u klachten samen te bespreken en hiermee aan de slag te gaan. Mochten beide partijen het niet eens zijn dan is Pedicure Praktijk Zoetermeer aangesloten bij Provoet, welke daardoor automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie. Hierbij biedt Pedicure Praktijk Zoetermeer u als klant een eerlijk en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijf vertonen, heeft Pedicure Praktijk Zoetermeer het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.